Reeducacions psicopedagògiques

Què és una reeducació psicopedagògica?

Una Reeducació Psicopedagògica és una intervenció PERSONALITZADA sobre aspectes relacionats amb la conducta dels nens i joves enfront la tasca escolar. A les sessions de Reeducació únicament es treballaran aspectes relacionats amb els aprenentatges escolars.

Actualment la reeducació és una eina d’intervenció psicopedagògica molt útil en el tractament multimodal de nens i joves amb o sense diagnòstic clínic, que presenten dificultats d’aprenentatge en una o diverses matèries, en les que van amb retard respecte a la resta del grup de referència.

Durant el procés de reeducació tenim molt en compte la importància de l’equip docent en la millora del rendiment acadèmic així com en l’adaptació escolar. Per aquest motiu es necessària una estreta coordinació entre la família, l’escola i el/els especialistes per tal d’optimitzar l’evolució de l’alumne.

Procés que segueix la reeducació:

ENTREVISTA AMB ELS PARES

Durant aquesta entrevista recollirem la informació que necessitem per comprendre millor quina és la dificultat que presenta l’infant.

AVALUACIÓ LÍNIA BASE

Durant aquesta fase es contacta amb el centre escolar per demanar la informació acadèmica de l’alumne. També es realitzen test i qüestionaris. L’avaluació però, és un procés continu, compartit i destinat a planificar/millorar la intervenció i comprovar si funciona o hem de modificar alguns aspectes.

TREBALL REEDUCATIU

El treball reeducatiu s’inicia des del moment en què finalitzem l’avaluació i ens hem plantejat els objectius d’intervenció. Aquests objectius poden fer referència a:

 • Recuperació dels aprenentatges: lectura, escriptura, càlcul i matemàtiques.
 • Planificació i organització: agenda, horari d’estudi, carpeta, apunts…
 • Tècniques i mètodes d’estudi: pre-lectura, subratllat, resum, esquema i estudi.
 • Preparació d’exàmens (pre-durant-post).
 • Treballar la motivació i l’autoestima davant les tasques acadèmiques.
 • Potenciar conductes adequades com estar assegut a la cadira, acabar les tasques, pensar abans de respondre…
 • Reduir/eliminar conductes poc adequades: comentaris fora de lloc, aixecar-se constantment, no seguir instruccions…
 • Generalització de conductes adequades a casa i a l’escola (entrevistes amb els pares i mestres).
 • Interiorització d’hàbits d’autonomia.

Relació amb l’escola:

 • Oferir informació sobre la patologia clínica (si n’hi ha) o en la problemàtica de el nen/a i la tasca que realitzem amb ell/a.
 • Assessorar professors, especialistes, monitors…i personal que té relació directa i rutinària amb el nen.
 • Oferir estratègies d’actuació a l’aula.
 • Proposar adaptacions per a nens amb diagnòstic clínic (pel que fa als exàmens, deures…).
 • Possible observació de l’infant en situació d’aula.
 • Entrevistes de seguiment.
AVALUACIÓ

L’avaluació és continuada i va molt lligada als objectius d’intervenció amb la finalitat de veure si es superen, si produeixen millores o s’han de modificar segons la demanda i proposar nous objectius si és necessari.

DEVOLUCIÓ D’INFORMES

Un cop finalitzat el procés es lliura un informe a la família detallant els resultats de les proves, els objectius de treball i la metodologia utilitzada per assolir aquests objectius i metodologia utilitzada en el procés de reeducació, així com la informació proporcionada per l’escola i suggeriments per als nous cursos.